Звіт директора НВК Віри Ростиславівни Романчук

перед громадськістю та педколективом за 2016/2017 н.р.

 Шановні присутні! Закінчився навчальний рік ,і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016/ 2017 навчального року.

           На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів  перед педагогічним колективом та громадськістю, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

           Як директор НВК у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора,, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про НВК

Горицький НВК є комунальною  власністю Берездівської сільської ради Славутського району Хмельницької області. У 2016/ 2017 навчальному році працював 21 педагогічний працівник та 12 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 94 учні у 11 класах та 20 вихованців ДНЗ.

Кадрове забезпечення

У 2016/ 2017 навчальному році штатними працівниками Горицький НВК був забезпечений  на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

         7 учителів  має вищу кваліфікаційну категорію та 1 - звання „Старший вчитель”, 8 – І категорію, 4- ІІ, 1 – спеціаліст.            У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 20 год.

Управлінська діяльність

Управління НВК здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішнього контролю та календарних планів вчителів - предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у НВК і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Протягом 2016/2017 навчального року адміністрацією здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання біології, хімії, географії, фізичної культури, історії України, система роботи вчителів Данильчук Л.П.,Шинкарук Н.Л..;наступність у навчанні учнів 5 класу, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів, відвідування занять учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ.

За підсумками перевірок підготовлені накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі та заступникові з навчально-виховної роботи.

   Атестація педагогічних спеціалістів була включена, з одного боку, в систему управлінської діяльності, з іншого – в систему методичної роботи навчального закладу. Здійснювалась шляхом реалізації запланованих заходів: вивчення системи роботи педагогічних працівників шляхом відвідування уроків та позакласних заходів, у тому числі – відкритих; з’ясування рівня виконавчої та трудової дисципліни вчителів протягом атестаційного періоду; ознайомлення з персональними наробками педагогів, а також в публікаціях, виданнях тощо; вивчення результатів діяльності вчителів зі здібною та обдарованою молоддю. Крім того, було організовано закріплення кураторів з членів атестаційної комісії з метою надання вчителям, що атестуються, методичної допомоги (у разі необхідності) та психологічної підтримки, проведені індивідуальні зустрічі - бесіди голови атестаційної комісії з учителями, що атестуються, з метою стимулювання працівників до максимального самовираження, творчої самореалізації, здійснення в межах атестації моніторинг професійної діяльності педагогів шляхом анкетування колег, батьків, учнів. Було виконано програму атестації педагогічних працівників, проведено підсумкові засідання атестаційної комісії. З 6 педагогів, що підлягали атестації  у 2016/2017 н.р., Панасюку О.М.  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,Шинкарук Н.Л. встановлено. кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

      Ефективність розв’язання науково-методичної проблеми «Формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей  та  самовдосконалення в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання» забезпечувалась  завдяки традиційним за формою та змістом колективним заходам у роботі з педагогічними кадрами.

Проведено 5 засідань педагогічної ради, працювали МО вчителів суспільно- гуманітарного циклу,  природничо – математичного циклу,  вчителів початкових класів, класних керівників.        Заступником директора  Пігольчук Л.В. проводились методичні оперативні наради, методичні консультації для вчителів різної тематично-цільової спрямованості.

В індивідуальній роботі з педагогами приорітетними стали такі питання, як:

- Дотримання нормативних вимог при оформленні шкільної документації;

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

- Мотивація до самоосвіти і самореалізації власного педагогічного досвіду в різних формах

Навчальна діяльність учнів та педагогічного колективу

Навчальна діяльність педагогічного колективу у школі протягом 2016/2017 навчального року здійснювалась згідно з навчальним планом, за навчальними програмами, підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2016/2017 навчальному році.

У результаті перевірки, проведеної адміністрацією у червні 2017 року, було встановлено, що кількість запланованих уроків за ІІ семестр 2016/2017 навчального року відповідає календарному плануванню, розрахованому на 19 робочих тижнів. Перевірка засвідчила відповідну кількість уроків розвитку мовлення з української мови, літератури, зарубіжної ї літератури.

Записи на сторінках класних журналів відповідають вимогам Інструкції з ведення класних журналів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, але є вчителі , які роблять суттєві помилки при веденні класних журналів ( Трохимчук К.М., Мазярчук Г.В, Халанчук А.А., Галай В.П.).

Семестрове та річне оцінювання відповідає вимогам, відведена спеціальна колонка для виставлення скоригованого балу після семестрових оцінок.

Всі навчальні програми за 2016/2017 навчальний рік виконано у повному обсязі .

    Результативність навчально-виховного процесу

          Результати  праці – це основний показник діяльності навчального закладу.  Одним з найважливіших результатів є якість навчання.      За результатами 2016/2017 навчального року закінчили школу на бали високого рівня    учнів, що становить     %, достатнього рівня –    учнів      % ,середнього рівня -   учнів -           %, початковий рівень –    учнів –   %.

 Учні нашого НВК  брали участь у предметних олімпіадах та конкурсах. За підсумками ІІ  етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін наші учні зайняли ІІ місце з німецької мови, ІІІ місце з української мови, І місце у конкурсі ім.. Яцика, ІІ місце в конкурсі Шевченка, зайняли призові місця у конкурсах, які проводить « Мале Полісся».12 дітей брали участь у конкурсі « Кенгуру»

Результатами роботи вчителів за навчальний рік є результати державної підсумкової атестації учнів  4, 9, 11 класів.

Звіт про підсумки державної підсумкової атестації з української мови в 4 класі

Оцінка

К-ть учнів у класі

К-ть учнів, що атест.

Рівень навчальних досягнень

% якості знань

Середній бал

Початко-

вий

%

Середній

%

Достатн.

%

Високий

%

1

Річна

8

8

-

-

2

25%

6

75%

-

-

75%

7,1

2

ДПА

8

8

-

-

2

25%

5

62,5%

1

12,5%

75,5%

8

Типові помилки: допущено    орфографічні помилки  при  списуванні;   у  тестових  завданнях  при перевірці  мовних  знань  і  вмінь;творче  завдання  потребує  кращого  використання  виражальних  засобів  мови,логічного  змісту. 

 Державна підсумкова атестація з математики в 4 класі

Оцінка

К-ть учнів у класі

К-ть учнів, що атест.

Рівень навчальних досягнень

% якості знань

Середній бал

Початко-

вий

%

Середній

%

Достатн.

%

Високий

%

1

Річна

8

8

-

-

2

25%

5

62,5%

1

12,5

75%

7,2

2

ДПА

8

8

-

=

3

37.5%

3

37,5%

2

25%

62.5%

7.6

Типові помилки: допущені   помилки  у тестових  завданнях  закритого  типу; при  розвʼязуванні  задачі  на  3 дії, не  повні  пояснення  до  розвʼязку.

 Державна підсумкова атестація з літературного читання в 4 класі

Оцінка

К-ть учнів у класі

К-ть учнів, що атест.

Рівень навчальних досягнень

% якості знань

Середній бал

Початко-

вий

%

Середній

%

Достатн.

%

Високий

%

1

Річна

8

8

-

-

-

-

5

62,5%

3

37,5%

100%

8,6

2

ДПА

8

8

-

-

-

-

4

50%

4

50%

100%

8,6

Типові помилки: допущено  помилки  у  тестових  завданнях  закритого  типу, не  досить  вдало  вибрані  рядки  тексту,що  доводять  власну  думку  дитини;у творчому  завданні  відкритого  типу  непослідовно   викладені  думки,не по  темі  заданого  завдання, не  повно  розкрито  тему.

 

                    Моніторинг державної підсумкової атестації                                               учнів Горицького НВК    9 клас

Історія України

№п/п

ПІБ учня

Річна оцінка

ДПА

Різниця

1

Бабич Анатолій

5

5

0

2

Бендарський Володимир

4

4

0

3

Закревський Ігор

3

4

+1

4

Лукянчук Тетяна

3

3

0

5

Самчук Олександр

9

9

0

6

Стецюк Дмитро

8

8

0

7

Стецюк Тетяна

9

9

0

8

Шинкарук Станіслав

9

9

0

 

     Державну підсумкову атестацію з історії України ( вч. Шинкарук Н.Л.)  пройшли усі 8 учнів . Не всі учні справилися із тестовими завданнями І частини роботи. При виконанні  ІІ частини роботи були допущені  помилки при встановленні хронологічної   послідовності подій та встановленні відповідності, при визначенні особи за описом, при роботі із картосхемами та фотоілюстраціями. Під час складання атестації 1 учень покращив  свої знання.

 

Високий рівень – 0%

Достатній рівень – 4-50%

Середній рівень- 3- 37,5%

Початковий рівень- 1- 12.5%

 

 

Українська мова

№п/п

ПІБ учня

Річна оцінка

ДПА

Різниця

1

Бабич Анатолій

6

6

0

2

Бендарський Володимир

4

4

0

3

Закревський Ігор

4

4

0

4

Лукянчук Тетяна

4

4

0

5

Самчук Олександр

9

10

+1

6

Стецюк Дмитро

8

9

+1

7

Стецюк Тетяна

9

11

+2

8

Шинкарук Станіслав

9

10

+1

      Окремі роботи ( вч. Шинкарук Н.Л.) виконано охайно, каліграфічно. Типові помилки були  при написанні слів з прийменниками, при написанні не з дієсловами, при оформленні прямої мови, при написанні власних імен, допущені виправлення.

 

Високий рівень – 3-37,5%

Достатній рівень-1 -12,5%

Середній рівень- 4 –50%

Початковий рівень- 0

Математика

№п/п

ПІБ учня

Річна оцінка

ДПА

Різниця

1

Бабич Анатолій

4

5

+1

2

Бендарський Володимир

4

4

 

3

Закревський Ігор

4

4

 

4

Лукянчук Тетяна

3

4

+1

5

Самчук Олександр

8

8

 

6

Стецюк Дмитро

8

8

 

7

Стецюк Тетяна

8

9

+1

8

Шинкарук Станіслав

5

7

+2

Високий рівень – 0

Достатній рівень-4 - 50 %

Середній рівень- 4– 50 %

Початковий рівень

ДПА/ЗНО  клас

        Складали ЗНО з української мови та літератури – 12 учнів(100%). Якість знань з ДПА з української мови у формі ЗНО по НВК склала 50% ,що у свою чергу  нижче від якості знань річного оцінювання учнів: ( 83,3  %).  У цілому результативність ДПА (ЗНО) – 2017 з української мови є такою: початковий рівень –0% (річне оцінювання – 0 %), середній –50 % (річне оцінювання –  16,6 %), достатній – 41,5 % (річне оцінювання –  66,6  %), високий рівень – 8,3% (річне оцінювання –16,6 %).  Подолали пороговий бал  з української мови 12 учнів.

       ЗНО з історії України складали  – 11 учнів(83%). Якість знань з ДПА з історії України у формі ЗНО по НВК склала   41,5% ,що у свою чергу значно нижче від якості знань річного оцінювання учнів: ( 74.7 %). У цілому результативність ДПА (ЗНО) – 2017 з історії України є такою: початковий рівень –9.1% (річне оцінювання –0%), середній – 54.6% (річне оцінювання –  %), достатній – 36.4 % (річне оцінювання – 72.8%), високий рівень – 9.1% (річне оцінювання – 36.4 %). Подолали пороговий бал  з історії України 11 учнів.

       ЗНО з математики складали  – 4 учні(33.2 %). Якість знань з ДПА з математики у формі ЗНО по НВК склала   75% ,що у свою чергу значно нижче від якості знань річного оцінювання учнів: ( 100 %). У цілому результативність ДПА (ЗНО) – 2017 з математики є такою: початковий рівень –0% (річне оцінювання –0%), середній – 25% (річне оцінювання – 10  %), достатній – 0 % (річне оцінювання – 70%), високий рівень – 25% (річне оцінювання – 50 %). Подолали пороговий бал  з математики 4 учні.

      ЗНО з біології складали  – 4 учні(33.2%). Якість знань з ДПА з біології у формі ЗНО по НВК склала  0 % ,що відмінне від якості знань річного оцінювання учнів: (100   %). У цілому результативність ДПА (ЗНО) – 2017 з біології є такою: початковий рівень –0% (річне оцінювання –0%), середній – 100% (річне оцінювання – 0 %), достатній – 0 % (річне оцінювання – 100%), високий рівень – 0% (річне оцінювання – 0 %). Подолали пороговий бал  з біології 4 учні.

     ЗНО з географії складали  – 7 учнів( 58.1%). Якість знань з ДПА з географії у формі ЗНО по НВК склала  25.2 % ,що у свою чергу значно нижче від якості знань річного оцінювання учнів: ( 100  %).У цілому результативність ДПА (ЗНО) – 2017 з географії є такою: початковий рівень –0% (річне оцінювання –0%), середній – 25.2% (річне оцінювання – 12.6 %), достатній – 6.3 % (річне оцінювання – 50%), високий рівень – 6.3% (річне оцінювання – 6.3 %). Подолали пороговий бал  з географії 7 учнів.

    ЗНО з фізики складали  – 2 учні(13.2%). Якість знань з ДПА з фізики у формі ЗНО по НВК склала 50  % ,що у свою чергу значно нижче від якості знань річного оцінювання учнів: ( 100  %). У цілому результативність ДПА (ЗНО) – 2017 з фізики є такою: початковий рівень –0% (річне оцінювання –0%), середній – 6.3% (річне оцінювання – 0 %), достатній – 6.3 % (річне оцінювання – 6.3%), високий рівень – 0% (річне оцінювання – 6.3 %). Подолали пороговий бал  з фізики 2 учні.

      Таким чином, якість підготовки учнів до проведення ДПА (ЗНО)- 2017 слід визнати задовільною.  Серед причин  є  як об’єктивні, так і суб’єктивні:  психологічна неготовність випускників складати ЗНО-ДПА, недостатній рівень самостійної підготовки учнів, стан здоров’я учнів, необ’єктивність оцінювання знань та вмінь учнів, недостатній рівень роботи учителів з тестовими завданнями.

 

 

 

 

ВИХОВНА РОБОТА

На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2015/2016 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, працював над проблемою «Особистісно – орієнтоване виховання, як важлива умова формування активної громадської позиції, удосконалення учнівського самоврядування».

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було превентивне виховання.

Діяльність методоб’єднань класних керівників була спрямована на реалізацію головної мети:

Створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

         Навчально-виховний  процес   організовано  відповідно   до  навчального   плану  на  2015/2016 навчальний  рік  та    плану  роботи  школи. Робота закладу здійснювалася згідно з чинним законодавством і спрямовувалася на виконання основних завдань і положень законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування»,  Положення про дитячі будинки та школи-інтернати, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Педагогічний колектив в своїй діяльності керувався Основними  орієнтирами виховання  учнів в ЗНЗ, які включають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно – корисної   діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо – естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, екологічної, що організовуються у позакласний час.

Виховна діяльність проводилася за основними напрямками  у вихованні підростаючого покоління:

  - ціннісне ставлення до суспільства і держави

  -  ціннісне ставлення до праці

  - ціннісне ставлення до природи

  - ціннісне ставлення до мистецтва

  - ціннісне ставлення до людей

  - ціннісне ставлення до себе

З метою різнобічного виховання в школі працювали гуртки:

 « Юні книголюби» (кер. Панасюк Л. М.)

«Джура» (кер. Романчук О. В)

«Географічне краєзнавство» ( кер. Панасюк О. М.)

На  початку  навчального  року  вихованці  знайомились  на  класних  годинах  зі  статутом  школи, правилами  внутрішнього  розпорядку, правилами  для  учнів, режимом. Взаємодія  з  учнями  здійснювалася  на  основі  особистісно-орієнтованого  підходу  до  кожної  дитини, що  сприяло  глибокому  вивченню  її  індивідуальних  особливостей  і  якостей, розкриттю  здібностей.

Протягом 2015/2016 навчального року учні та вчителі були активними учасниками багатьох загальношкільних заходів:

          -День Знань.

  - 

- Вітання педагогів до Дня учителя.

                           -  виставка «Новорічних  стінгазет.

          - проведення Новорічних ранків.

          - Новорічний Бал – маскарад.

          - Захід, присвячений Бою під Крутами

           - Захід, присвячений пам’яті героям Небесної сотні.

           - Вітання з 8 Березнем.

           - Шевченківські дні .

           - Чорнобиль в памʼяті моїй.

                       - Урочисті мітиниг до Дня Перемоги;

                        - Останній дзвінок.

                         - Випускний вечір.

                - День захисту дітей.

У  закладі проводилися заходи, спрямовані на виховання почуття гідності, любові до народу, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови і культури, шанобливого ставлення до родини, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я учнів.

  Учні брали участь у проведенні місячників:

-         „Увага! Діти на дорозі!”;

-         Безпеки під час використання газу в побуті;

-         Місячника правового виховання;

-         Місячник Довкілля.

Аналіз  відвіданих  виховних  заходів  показав, що  виховна  робота  проводиться  на  належному  рівні, використовуються  сучасні  технології  виховання  учнів: колективні  творчі  справи, навчально-виховні  проекти, технологія  самовиховання  і  саморозвитку.

Діяльність учнівського самоврядування у 2015/2016 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

До складу учнівського самоврядування Горицького НВК  входять ДО(Дитяча Організація) та ЮО (Юнацька Організація), до  складу яких входять центри, а саме: до ДО - Центр родинного виховання, Центр національно-патріотичного виховання,Центр «Козачата»; до ЮО – Центр навчально- пізнавальної діяльності,Прес-центр, Центр Волонтерської діяльності, Спортивно-оздоровчий центр, Центр дисципліни і порядку, Центр творчого розвитку. Головою учнівського самоврядування у 2016/2017 навчальному році була учениця 11 класу Іванюк Олена.

Пріоритетними напрямками діяльності членів учнівського самоврядування були: виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості у шкільному та громадському житті); підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної  роботи, співпраці з батьківським комітетом, міським центром зайнятості, дитячими та громадськими організаціями, підприємствами міста; передача досвіду організаторської роботи, формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; використання засобів ІКТ.

Члени учнівського самоврядування були активними учасниками колективних творчих справ. В кінці навчального року підведено підсумки діяльності учнівського самоврядування.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: заступником з виховної роботи щоденно вівся облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення батьківського лекторію. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, систематично проводилася профілактична робота.

Значна увага приділялася патріотичному вихованню, проводилися  заходи до Дня захисника України, відбулася зустріч з  учасником другої світової війни та Учасником АТО. Проводились заходи по класах до Дня виведення військ із Афганістану. Надовго запам’яталась дітям  вражаюча зустріч із воїнами АТО Гибалюком Степаном,Паламарчуком Петром.

Один з пріоритетних напрямків роботи НВК – превентивне виховання. У НВК проводилися уроки по профілактиці шкідливих звичок, виховні години та бесіди по класах.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожний кабінет, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також оформлено стенди з безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

Адміністрацією НВК  створюються відповідні умови для безпечної організації навчально – виховного процесу. Питання щодо учнівського травматизму та безпеки життєдіяльності розглядаються на нарадах при директорові, МО класних керівників.

Одним із основних напрямків в роботі школи є формування навичок безпечної поведінки учнів. З цією метою в навчальному закладі організовано чергування вчителів у їдальні, вчителів початкових класів та чергового класу по школі,проводяться виховні години в классах.

Протягом семестру зафіксовано 2 випадки травмування дітей .

Соціальний захист

На обліку в НВК   учнів пільгового контингенту. Із них під опікою 1, з багатодітних сімей    , дітей-інвалідів 2, напівсиріт – 8;  сиріт – 1 , 34 учнів  початкових класів та 11 учнів пільгового контингенту отримували безкоштовне харчування.             Всі учні НВК до 1вересня 2016року пройшли медичний огляд на базі Славутської районної поліклініки .

Результати медичного обстеження учнів:

Основна група -

Підготовча група –

Спеціальна медична група – 

Звільнені від фізичної культури – 2

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником навчального закладу, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, комісійно складають акти обстеження житлово-побутових умов проживання певних категорій учнів.

У НВК заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада  НВК, на засіданнях якої розглядаються питання навчання і виховання, розвиткузакладу та поповнення матеріально-технічної бази.

Протягом навчального року організовується всеобуч для батьків із питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї, протидії ксенофобським проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми, профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів.

Фінансово-господарська діяльність

Цього року батьками, вчителями, техперсоналом було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2017/2018 навчального року.

Проводиться  поточний ремонт кабінетів, косметичний ремонт у коридорах .

Для проведення ремонтних робіт за рахунок добровільних батьківських внесків було придбано необхідні будівельні матеріали: фарбу, щітки, розчинники фарби.

 

    На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашого НВКі допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.